Konkursy i projekty

Przyroda Polska

Aktualności i wydarzenia

Stanowisko ZG LOP w sprawie Ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych.

25 sierpnia 2021

Warszawa, dnia 23 sierpnia 2021 r.

Szanowny Pan

Andrzej Duda

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Stanowisko Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody

w sprawie

Ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych.

Liga Ochrony Przyrody jest poważnie zaniepokojona przyjętą ustawą, która może mieć bardzo negatywne oddziaływanie na lokalne środowisko przyrodnicze oraz pośrednio wpływać niekorzystne na zjawiska klimatyczne w szerszym zakresie.

Ustawa stwarza bardzo niebezpieczną furtkę prawną, która umożliwi podmiotom, dalsze i na większą skalę działanie polegające na przejmowaniu/zamienianiu gruntów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Dotyczy to głównie lasów jako złożonych ekosystemów, które mają ogromna wagę na trwałość różnorodnych siedlisk przyrodniczych jak i samych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Wylesianie tak dużych powierzchni bez wcześniejszej przyrodniczej inwentaryzacji oraz oceny oddziaływania na środowisko jest niedopuszczalne i nieodpowiedzialne,  biorąc pod uwagę kryzys klimatyczny, z którym już musimy się zmierzyć. Zwrócić należy również uwagę na szereg niesprecyzowanych zapisów, które mogą być wykorzystywane do dalszej szkodliwej działalności w myśl przedmiotowej ustawy. Przejęcie gruntów leśnych, ich wykarczowanie, a w zamian przekazanie pod zalesienie innych terenów np. łąki, torfowiska lub inne cenne przyrodniczo miejsca, z punktu przyrodniczego jest sprawą bardzo niebezpieczną. Proces taki doprowadzi do utraty cennych siedlisk przyrodniczych, terenów otwartych, łąkowych, torfowiskowych na rzecz upraw leśnych. Z punktu widzenia Lasów Państwowych, jest to niedopełnienie obowiązku trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.  

Budzą również wątpliwości aspekty prawne związane ze zamianą gruntów, zwolnieniem z opłat za wyłączenie z gruntów leśnych z produkcji, zwolnienie z kosztów usunięcia drzew i krzewów.

Ustawa przewiduje wyłączenie z zamiany pięciu form ochrony przyrody, tj.: obszary parków
narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, chronionego krajobrazu oraz Natura
2000. Nie wyłącza jednak nieruchomości, na terenie których znajdują się pomniki przyrody,
użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. To również rodzi duże zagrożenie
dla innych cennych przyrodniczo obszarów i elementów. W projekcie ustawy całkowicie pominięto element związany z korytarzami ekologicznymi, które mają strategiczne znaczenie dla migracji zwierząt. Korytarze ekologiczne o znaczeniu kontynentalnym obejmują nieruchomości wymienione w załączniku do projektu i znajdujące się w Stalowej Woli. Ich przerwanie grozi poważnymi konsekwencjami dla swobodnej migracji wielu gatunków zwierząt.

Biorąc pod uwagę duże prawdopodobieństwo, że ustawa przyniesie nieodwracalne i na szeroką skalę straty w środowisku przyrodniczym oraz może przyczynić się do pogłębiania kryzysu klimatycznego Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody apeluje do Prezydenta Rzeczypospolitej o zawetowanie ustawy.

Z wyrazami szacunku,

W imieniu Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody

Sekretarz ZG LOP Elżbieta Wolska-Zdunek

 

 

 

 

Zarządy okręgowe

Gdzie jesteśmy?

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 65 82, Fax: 22 828 65 80

 

Partner Strategiczny