Prezes Zarządu Głównego może pełnić funkcję wielokrotnie, przy czym na trzecią i dalsze kadencje wybór musi być przeprowadzany w głosowaniu tajnym. Zarząd Główny, w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów kieruje całokształtem działalności Ligi, a za swoją pracę i działalność odpowiada przed Krajowym Zjazdem Delegatów. Zarząd Główny liczy 21 członków, składa się z Prezesa oraz 20 członków bezpośrednio wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Zarząd Główny wybiera ze swojego grona Prezydium liczące z prezesem 7 członków, w tym Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 

Członkowie Prezydium Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody:

 1. Ryszard Kapuściński – Prezes;
 2. Piotr Kacprzak – Wiceprezes;
 3. Zygmunt Pampuch – Sekretarz;
 4. Witold Kaczmarek – Skarbnik;
 5. Zofia Rogozińska- Członek;
 6. Ryszard Sowa – Członek;
 7. Anna Mikołajko-Rozwałka – Członek

Pozostali Członkowie Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody:

 1. Leszek Jerzak;
 2. Marek Marynowicz;
 3. Maria Palińska;
 4. Piotr Grochowski;
 5. Janusz Rapalski;
 6. Władysław Skalny;
 7. Iwona Leśniewicz;
 8. Tomasz Czarnecki;
 9. Łukasz Kajrowicz;
 10. Dorota Starczewska;
 11. Alfred Król;
 12. Piotr Leciejewski;
 13. Janusz Wepsięć;
 14. Urszula Wołoszyn

Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza wybieranych przez ten Sąd.

Główny Sąd Koleżeński:

 1. rozpatruje odwołania od orzeczeń Okręgowych Sądów Koleżeńskich,
 2. orzeka następujące kary: upomnienie, naganę, zawieszenie w prawach członka Ligi lub pozbawienie prawa pełnienia funkcji we władzach Ligi na okres od 6 miesięcy do 2 lat, wykluczenie z Ligi,
 3. może orzec zawieszenia prawa pełnienia funkcji przez członka Ligi, jeśli toczy się przeciwko niemu postępowanie przed Sądem Koleżeńskim lub sądami powszechnymi,

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego:

 1. Marcin Strączyński - przewodniczący;
 2. Tadeusz Michalski - wiceprzewodniczący;
 3. Grażyna Bielawska-Rubicka - sekretarz;
 4. Maria Jasińska - członek;
 5. Jacek Romankow - członek;

Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów.

 

Główna Komisja Kontrolno - Rewizyjna składa się z 5 członków.

Główna Komisja Kontrolno – Rewizyjna:

 1. Edmund Piotr Murawski - przewodniczący
 2. Zbyszek Kimel - wiceprzewodniczący;
 3. Stanisława Świerczyńska - sekretarz;
 4. Jerzy Krefft - członek;
 5. Tadeusz Stanowski - członek;

Zadania:

 1. Główna Komisja Kontrolno – Rewizyjna kontroluje co najmniej raz do roku działalność statutowo-finansową i gospodarczą Ligi oraz stan realizacji uchwał;
 2. składa sprawozdanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów wraz z oceną działalności Ligi oraz wnioskiem o udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu;
 3. na wniosek Zarządu Głównego i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz z własnej inicjatywy przeprowadza kontrolę Zarządu Okręgu.

Członkowie organu kontroli i nadzoru:

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy  umyślnej,
 3. pełnią swe funkcje społecznie z możliwością zwrotu jedynie uzasadnionych kosztów.


Szczegółowe zasady działania Głównej Komisji Kontrolno – Rewizyjnej określa regulamin przyjęty przez jej członków.

Władze

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe