Władze

Prezes Zarządu Głównego może pełnić funkcję wielokrotnie, przy czym na trzecią i dalsze kadencje wybór musi być przeprowadzany w głosowaniu tajnym. Zarząd Główny, w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów kieruje całokształtem działalności Ligi, a za swoją pracę i działalność odpowiada przed Krajowym Zjazdem Delegatów. Zarząd Główny liczy 21 członków, składa się z Prezesa oraz 20 członków bezpośrednio wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Zarząd Główny wybiera ze swojego grona Prezydium liczące z prezesem 7 członków, w tym Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 

Członkowie Prezydium Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody:

 

Paweł Sałek - Prezes

Janusz Łakomiec - Wiceprezes

Witold Kaczmarek - Skarbnik

Elżbieta Wolska-Zdunek - Sekretarz

Maria Palińska - Członek

Piotr Leciejewski - Członek

Janusz Wepsięć - Członek

 

Pozostali Członkowie Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody:

 

Zbyszek Kimel

Janusz Obrembski

Jerzy Suchy

Lidia Wawruch-Barcikowska

Piotr Grochowski

Teresa Preis

Piotr Wojnarowski

Grażyna Kurzawa

Sylwia Tomala

Józef Nadolny

Zygmunt Pampuch

Wiesław Wiącek

Daniel Łowicki

Urszula Wołoszyn

 

Główna Komisja Kontrolno - Rewizyjna składa się z 5 członków.

Główna Komisja Kontrolno – Rewizyjna:

 

Władysław Skalny

Łukasz Borkowski

Edmund Piotr Murawski

Stanisława Świerczyńska

Czesław Szmelter

Zadania:

  1. Główna Komisja Kontrolno – Rewizyjna kontroluje co najmniej raz do roku działalność statutowo-finansową i gospodarczą Ligi oraz stan realizacji uchwał;
  2. składa sprawozdanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów wraz z oceną działalności Ligi oraz wnioskiem o udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu;
  3. na wniosek Zarządu Głównego i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz z własnej inicjatywy przeprowadza kontrolę Zarządu Okręgu.

Członkowie organu kontroli i nadzoru:

  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy  umyślnej,
  3. pełnią swe funkcje społecznie z możliwością zwrotu jedynie uzasadnionych kosztów.


Szczegółowe zasady działania Głównej Komisji Kontrolno – Rewizyjnej określa regulamin przyjęty przez jej członków.

 

Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza wybieranych przez ten Sąd.

Główny Sąd Koleżeński:

  1. rozpatruje odwołania od orzeczeń Okręgowych Sądów Koleżeńskich,
  2. orzeka następujące kary: upomnienie, naganę, zawieszenie w prawach członka Ligi lub pozbawienie prawa pełnienia funkcji we władzach Ligi na okres od 6 miesięcy do 2 lat, wykluczenie z Ligi,
  3. może orzec zawieszenia prawa pełnienia funkcji przez członka Ligi, jeśli toczy się przeciwko niemu postępowanie przed Sądem Koleżeńskim lub sądami powszechnymi,

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego:

 

Zbigniew Januszczak

Kinga Chebda

Kazimierz Piotrowski

Jacek Romankow

Tomasz Wasielewski

 

Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów.