Władze

Prezes Zarządu Głównego może pełnić funkcję wielokrotnie, przy czym na trzecią i dalsze kadencje wybór musi być przeprowadzany w głosowaniu tajnym. Zarząd Główny, w okresie między Krajowymi Zjazdami Delegatów kieruje całokształtem działalności Ligi, a za swoją pracę i działalność odpowiada przed Krajowym Zjazdem Delegatów. Zarząd Główny liczy 21 członków, składa się z Prezesa oraz 20 członków bezpośrednio wybranych przez Krajowy Zjazd Delegatów. Zarząd Główny wybiera ze swojego grona Prezydium liczące z prezesem 7 członków, w tym Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 

Członkowie Prezydium Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody:

 

Paweł Sałek - Prezes

Janusz Łakomiec - Wiceprezes

Witold Kaczmarek - Skarbnik

Elżbieta Wolska-Zdunek - Sekretarz

Maria Palińska - Członek

Piotr Leciejewski - Członek

Janusz Wepsięć - Członek

 

Pozostali Członkowie Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody:

 

Zbyszek Kimel

Janusz Obrembski

Jerzy Suchy

Lidia Wawruch-Barcikowska

Piotr Grochowski

Teresa Preis

Piotr Wojnarowski

Grażyna Kurzawa

Sylwia Tomala

Józef Nadolny

Zygmunt Pampuch

Wiesław Wiącek

Daniel Łowicki

Urszula Wołoszyn

 

Główna Komisja Kontrolno - Rewizyjna składa się z 5 członków.

Główna Komisja Kontrolno – Rewizyjna:

 

Władysław Skalny

Łukasz Borkowski

Edmund Piotr Murawski

Stanisława Świerczyńska

Czesław Szmelter

Zadania:

  1. Główna Komisja Kontrolno – Rewizyjna kontroluje co najmniej raz do roku działalność statutowo-finansową i gospodarczą Ligi oraz stan realizacji uchwał;
  2. składa sprawozdanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów wraz z oceną działalności Ligi oraz wnioskiem o udzielanie absolutorium Zarządowi Głównemu;
  3. na wniosek Zarządu Głównego i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz z własnej inicjatywy przeprowadza kontrolę Zarządu Okręgu.

Członkowie organu kontroli i nadzoru:

  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia;
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy  umyślnej,
  3. pełnią swe funkcje społecznie z możliwością zwrotu jedynie uzasadnionych kosztów.


Szczegółowe zasady działania Głównej Komisji Kontrolno – Rewizyjnej określa regulamin przyjęty przez jej członków.

 

Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków, w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza wybieranych przez ten Sąd.

Główny Sąd Koleżeński:

  1. rozpatruje odwołania od orzeczeń Okręgowych Sądów Koleżeńskich,
  2. orzeka następujące kary: upomnienie, naganę, zawieszenie w prawach członka Ligi lub pozbawienie prawa pełnienia funkcji we władzach Ligi na okres od 6 miesięcy do 2 lat, wykluczenie z Ligi,
  3. może orzec zawieszenia prawa pełnienia funkcji przez członka Ligi, jeśli toczy się przeciwko niemu postępowanie przed Sądem Koleżeńskim lub sądami powszechnymi,

Skład Głównego Sądu Koleżeńskiego:

 

Zbigniew Januszczak

Kinga Chebda

Kazimierz Piotrowski

Jacek Romankow

Tomasz Wasielewski

 

Od orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów.

 

 

 

Zarządy okręgowe

Gdzie jesteśmy?

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 65 82, Fax: 22 828 65 80

 

Partner Strategiczny