Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe

 

 

 

ZWYCZAJNE

Członkiem zwyczajnym Ligi może być każda osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo, mająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej
w urzeczywistnienie celów i zadań Ligi, zobowiązuje się przestrzegać statutu i złoży pisemną deklarację przystąpienia
do Ligi oraz uiści składkę roczną. 

 

Członka zwyczajnego Ligi przyjmuje Zarząd Okręgu na podstawie pisemnej deklaracji.
Dowodem przynależności do Ligi jest ważna legitymacja członkowska. 

 

 

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Zgodnie z Uchwałą nr 3/05 Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody z dn. 25 czerwca 2005 r.,
minimalne roczne składki członkowskie wynoszą:

 

  1. dzieci i młodzież szkolna – 2 zł za rok szkolny,
  2. emeryci, renciści, opiekunowie kół szkolnych oraz pełnoletni niepracujący – 10 zł,
  3. osoby pracujące – 20 zł.

 

 

 

WSPIERAJĄCE

Członkiem wspierającym Ligi może być każda osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo oraz osoba
prawna krajowa lub zagraniczna, która dla poparcia działalności Ligi złoży pisemną deklaracjęo przystąpieniu
do Ligi, uznaje Statut Ligi, opłaciła składkę roczną lub zadeklarowała pomoc merytoryczną i rzeczową.


Przyjęcie i skreślenie członka wspierającego następuje na podstawie:

 

  1. decyzji Zarządu Okręgu,
  2. decyzji Zarządu Głównego, w przypadku zagranicznej osoby prawnej.

 

 

 

HONOROWE

Członkiem Honorowym Ligi może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Ligi.
Nadanie godności Członka Honorowego następuje na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów
na wniosek Zarządu Głównego. Pozbawienie godności Członka Honorowego może nastąpić
jedynie w wyniku Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów na wniosek Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Członek Honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

CZŁONKOSTWO W LOP