Członkiem zwyczajnym Ligi może być każda osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnienie celów i zadań Ligi, zobowiązuje się przestrzegać statutu i złoży pisemną deklarację przystąpienia do Ligi oraz składkę roczną. 

Członka zwyczajnego Ligi przyjmuje Zarząd Okręgu na podstawie pisemnej deklaracji. Dowodem przynależności do Ligi jest ważna legitymacja członkowska. 

Składki członkowskie 

Zgodnie z Uchwałą nr 3/05 Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody z dn. 25 czerwca 2005 r., minimalne roczne składki członkowskie wynoszą:

  1. dzieci i młodzież szkolna - 2 zł za rok szkolny
  2. emeryci, renciści, opiekunowie kół szkolnych oraz pełnoletni niepracujący - 10 zł 
  3. osoby pracujące - 20 zł 

 

Członkiem wspierającym Ligi może być każda osoba fizyczna bez względu na obywatelstwo oraz osoba prawna krajowa lub zagraniczna, która dla
poparcia działalności Ligi złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Ligi, uznaje Statut Ligi, opłaciła składkę roczną lub zadeklarowała pomoc
merytoryczną i rzeczową.


Przyjęcie i skreślenie członka wspierającego następuje na podstawie:
1)    decyzji Zarządu Okręgu;
2)    decyzji Zarządu Głównego, w przypadku zagranicznej osoby prawnej.


Członkiem Honorowym Ligi może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Ligi. Nadanie godności Członka Honorowego następuje na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów na wniosek Zarządu Głównego. Pozbawienie godności Członka Honorowego może nastąpić jedynie w wyniku Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów na wniosek Głównego Sądu Koleżeńskiego.
Członek Honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich

Członkstwo w LOP

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe