Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe

 

 

 

Obszary chronionego krajobrazu

Art 23. 1.
Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Wyznaczenie obszaru chroninego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy właściwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego części wybrane spośród zakazów wymienionych w art. 24 ust. 1, wynikające z potrzeb jego ochrony. Likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje w drodze rozporządzenia wojewody, po zaopiniowaniu przez wojewódzką radę ochrony przyrody oraz właściwe miejscowo rady gmin, z powodu bezpowrotnej utraty wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach i możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i i wypoczynkiem.
Projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia lub powiększenia obszaru chronionego krajobrazu wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą gminy.
Jeżeli wojewoda nie wyznaczuył obszaru chronionego krajobrazu, obszar ten może być wyznaczony przez radę gminy, w drodze uchwały, która określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy własciwe dla danego obszaru chronionego krajobrazu lub jego czesci wybrane sposród zakazów wymienionych w art. 24 ust. 1, wynikajace z potrzeb jego ochrony. 
Likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu nastepuje w drodze uchwały 
rady gminy. 
Projekty studiów uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania 
przestrzennego województw i planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnetrznych, morza terytorialnego i wyłacznej strefy ekonomicznej, w czesci dotyczacej 
obszaru chronionego krajobrazu, wymagaja uzgodnienia z własciwym wojewoda.

Art. 24. 1. 
Na obszarze chronionego krajobrazu moga byc wprowadzone nastepujace 
zakazy: 
1) zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i 
miejsc rozrodu oraz tarlisk, złoonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynnosci zwiazanych z racjonalna gospodarka rolna, lesna, rybacka i 
łowiecka; 
2) realizacji przedsiewziec mogacych znaczaco oddziaływac na srodowisko w rozumieniu 
art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska; 
3) likwidowania i niszczenia zadrzewien sródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie 
wynikaja one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu 
drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy 
urzadzen wodnych; 
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałosci, w tym 
kopalnych szczatków roslin i zwierzat, a także minerałów i bursztynu; 
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcajacych rzezbę terenu, z wyjatkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem 
urządzeń wodnych; 
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka 
wodna lub rybacka; 
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokosci 100 m od linii brzegów rzek, 
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących 
prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; 
9) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów klifowych 
oraz w pasie technicznym brzegu morskiego. 
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 
powszechnym; 
3) realizacji inwestycji celu publicznego.