Konkursy i projekty

Przyroda Polska

Aktualności i wydarzenia

Regulaminy ogólnopolskich konkursów - fotograficznego dla uczniów oraz na scenariusze zajęć lekcyjnych dla nauczycieli

31 sierpnia 2021

Liga Ochrony Przyrody w ramach realizowanego od II kwartału br. projektu pn. "Mała retencja - więcej wody dla przyrody"  dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza 2 ogólnopolskie konkursy: jeden skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych wszystkich typów, drugi do nauczycieli.

 

Regulamin konkursu fotograficznego:

LIGA OCHRONY PRZYRODY Zarząd Główny

ogłasza konkurs fotograficzny pt.

„Woda w przyrodzie – kartka z kalendarza „Ile życia w wodzie jest””

w ramach projektu pn. „Mała Retencja – więcej wody dla przyrody”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny w Warszawie z siedzibą przy ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa.
 2. Celem konkursu jest promocja walorów przyrodniczych obszaru badanego podczas zajęć terenowych w ramach projektu „Mała Retencja – więcej wody dla przyrody”. Uczestnictwo w zajęciach terenowych organizowanych w ramach projektu nie jest jednak konieczne aby uczestniczyć w konkursie – mogą w nim brać udział uczniowie z całej Polski.
 3. Konkurs kładzie szczególny nacisk na uwiecznienie i przedstawienie całokształtu badanego obiektu przyrodniczego w formie krajobrazowej.
 4. Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach terenowych w ramach projektu.
 5. Konkurs rozstrzygany jest bez podziału na kategorie.
 6. Tematyką konkursu jest przedstawienie ekosystemów wodnych i/lub obiektów przyrodniczy związany z małą retencją oraz walorów przyrodniczych i krajobrazowych badanego obszaru przyrodniczego w ramach projektu.
 7. Każdy uczestnik przesyła do organizatora jedną fotografię wraz z opisem (miejsce wykonania zdjęcia, opis co przedstawia, ewentualne ciekawostki) w formie papierowej oraz na CD lub przesyła drogą elektroniczną na adres zg@lop.org.pl.
 8. Obowiązujący format zdjęć to 20x30 cm. Papier matowy lub półmatowy. Dowolna technika fotograficzna.
 9. Zdjęcia oceniane będą przez powołaną komisję. Ocenie zostanie poddana treść zdjęcia, technika wykonania zdjęcia, pomysłowość oraz estetyka wykonania.
 10. Przesłane na konkurs zdjęcia winny być drugostronnie opisane w następujący sposób: imię i nazwisko ucznia oraz imię i nazwisko opiekuna szkolnego; adres do korespondencji i nr. tel.; adres szkoły, informacja o miejscu wykonania zdjęcia. Do zdjęcia powinien być dołączony opis zawierający informację o miejscu wykonania zdjęcia, opis co przedstawia zdjęcie itp. itd.
 11. Termin nadsyłania prac mija: 31 października 2021 r.
 12. Prace należy przesłać na adres organizatora: ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa lub dostarczyć osobiście w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. W przypadku przesłania pracy decyduje data stempla pocztowego.
 13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie późniejszym niż 31 grudnia 2021 r.
 14. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni osobiście.
 15. Dla 12 uczestników, których zdjęcia zostaną wyróżnione, organizator przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 16. Szczegóły wręczenia nagród organizator ustali indywidualnie z laureatami. Nagrody nie podlegają wymianie na żaden ekwiwalent.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych prac i wykorzystania ich w celach promocyjnych, w tym do opublikowania ich w kalendarzu LOP na rok 2022. Pozostałe prace będą do odbioru w siedzibie organizatora w terminie do trzech miesięcy od ogłoszenia wyników.

 

Złożenie pracy jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz ewentualnej zgody na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciu. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn i zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom strony pokrzywdzonej. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem. Każdy uczestnik na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora dostarczonych danych osobowych w celu obsługi konkursu.

 

 

Regulamin konkursu dla nauczycieli:

 

Regulamin

Konkursu dla nauczycieli

Projekt scenariusza zajęć lekcyjnych dla młodzieży szkolnej

 

 1. Organizatorzy

 

Zarząd Główny Ligi Ochrony przyrody w Warszawie w ramach dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 1. Cele konkursu

 

- upowszechnianie wiedzy z zakresu małej retencji wykorzystywanej jako narzędzie do zapobiegania powodziom i suszom

- przedstawienie problematyki małej retencji

- wybranie i promowanie najciekawszych scenariuszy na lekcje z zakresu podstawy programowej i kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

 

 1. Warunki uczestnictwa

 

 1. Konkurs jest przeznaczony dla nauczycieli wszystkich typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie własnej autorskiej pracy lub prac konkursowych zawierających scenariusz zajęć z obszaru podstawy programowej i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej z zakresu małej retencji. Praca powinna mieć charakter rozwojowy.
 3. Praca konkursowa powinna uwzględniać narzędzia edukacyjne umożliwiające zrozumienie wszelkich wartości, jakie niesie ze sobą mała retencja, czym jest naturalna retencja oraz przedstawiać znaczenie ekosystemów wodnych. Wykorzystując metody i formy pracy pozwalające uczniom na poszerzanie ich wiedzy, umiejętności, a także podnoszenie kompetencji.
 4. Praca konkursowa powinna spełniać kryteria poprawności merytorycznej i metodycznej, trwać do 45 min i może zawierać materiały pomocnicze (np. filmy, fotografie, plakaty bądź prezentacje multimedialne).
 5. Prace konkursowe należy przesłać do dnia 31 października 2021 roku. Prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Nadesłany na konkurs scenariusz nie może być wcześniej publikowany.
 6. Do każdego scenariusza konkursowego powinno być dołączone oświadczenie uczestnika konkursu.
 7. Tekst scenariusza zajęć powinien zawierać: wstęp opisujący temat zajęć, cele zajęć w podziale na ogólny i szczegółowy dla zrealizowania w trakcie lekcji, wskazanie odbiorców, czas trwania zajęć (ustalony i wynosi 45 min.), metody i formy pracy, wykorzystane pomoce dydaktyczne, szczegółowy zapis przebiegu zajęć, podsumowanie, czyli wnioski w obszarze korzyści dydaktycznych i rozwojowych.
 8. Do prac konkursowych należy dołączyć zgodę na wykorzystanie przez Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody do celów edukacyjnych i promocyjnych. Podpisanie zgody jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac konkursowych. Prace dostarczane bez zgody nie będą brane pod uwagę.
 9. Prace należy przesyłać na adres e-mailowy: zg@lop.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody.

 

 1. Nagrody
   

W konkursie zostanie wyłonionych 15 najlepszych projektów scenariuszy zajęć edukacyjnych, które zostaną nagrodzone. Oprócz atrakcyjnych nagród rzeczowych, najlepsze scenariusze zostaną opublikowane w czasopiśmie „Przyroda Polska” oraz ukażą się na stronie internetowej Ligi Ochrony Przyrody.

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

 1. Organizator informuje, że dane osobowe podane przez uczestnika są zbierane i przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
 2. Uczestnicy konkursu mają prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz do odwołania konkursu, bez podawania przyczyny.

 

Zarząd Główny Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac konkursowych w celach edukacyjnych i promocyjnych z podaniem autorów.

 

Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

 

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursach! Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!

 

 

 

 

Zarządy okręgowe

Gdzie jesteśmy?

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 65 82, Fax: 22 828 65 80

 

Partner Strategiczny