Konkursy i projekty

Przyroda Polska

Aktualności i wydarzenia

Regulamin Konkursu “MÓJ LAS” – edycja 2019/2020

02 września 2019

1. Zasady organizacji konkursu. Tryb i terminy

 

 1. Ogłoszenie konkursu z podaniem tematów obowiązujących w danej edycji konkursu następuje w dniu 15 maja 2019 r.
 2. Ogłoszenie następuje za pośrednictwem LOP, prasy leśnej, przyrodniczej
  i młodzieżowej oraz SITLiD.
 3. Konkurs prowadzony jest dwuetapowo:

I etap – na szczeblu regionalnym organizują Zarządy Okręgowe LOP
/z zastrzeżeniem pkt.4/.

II etap – na szczeblu centralnym przeprowadzony jest przez Zarząd Główny SITLiD.

 1. Prace konkursowe należy kierować do właściwych Zarządów Okręgowych LOP. W przypadku braku Okręgu LOP na terenie, na którym dana szkoła zgłasza swój udział w konkursie, pracę należy przesłać do ZG LOP
  w Warszawie lub złożyć w Oddziale SITLiD, który działa na tym terenie, 
  w terminie do 30 listopada  2019 roku.
 2. Sądy konkursowe na szczeblu regionalnym składające się z członków LOP
  i SITLiD powoływane są przez Zarządy Okręgowe LOP. Dokonują one oceny nadesłanych prac i wyboru 2 najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu i przesłane do Zarządu Głównego SITLiD.
 1. W przypadku braku na danym terenie Zarządu Okręgowego LOP,
  Sąd Konkursowy tworzy właściwy Oddział SITLiD.
 2. Zmian w składzie Sądu Konkursowego I etapu konkursu dokonuje Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD.
 1. Przy ocenie prac konkursowych na szczeblu regionalnym i centralnym sądy konkursowe kierują się następującymi kryteriami:
 • wartością merytoryczną pracy,
 • formą opracowania pracy,
 • samodzielnością w opracowaniu pracy oraz oryginalnością ujęcia tematu,
 • ogólną estetyką pracy,
 • pomysłowością szaty graficznej.
 1. Prace wyróżnione w I etapie konkursu mogą być nagrodzone dyplomami i w miarę możliwości nagrodami rzeczowymi.
 2. Najlepsze prace konkursowe z I etapu szczebla regionalnego przesyłane są przez Zarząd Okręgowy LOP lub Oddział SITLiD do Zarządu Głównego SITLiD
  w terminie do 31 stycznia 2020 roku  wraz z protokółem Sądu Konkursowego.
 3. Prezydium ZG SITLiD powołuje Główny Sąd Konkursowy z przedstawicieli organizatorów i fundatorów nagród w terminie do 15 marca 2020 roku.

W przypadku zmian w składzie Głównego Sądu Konkursu, wymagana jest akceptacja Prezydium ZG SITLiD.

 1. Główny Sąd Konkursowy dokonuje oceny prac w poszczególnych kategoriach
  i wyłania laureatów I , II i III nagrody.
 2. Główny Sąd Konkursowy może decydować o nie przyznaniu nagrody konkretnego stopnia, ma również prawo przyznawania wyróżnień.
 3. Główny Sąd Konkursowy przyznaje laureatom konkursu dyplomy i nagrody rzeczowe w ramach posiadanych środków.
 4. Od postanowień Głównego Sądu Konkursowego nie przysługują odwołania.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu następuje w terminie do 15 kwietna 2020 roku
 6. Lista fundatorów nagród ogłaszana jest  po zakończeniu  edycji konkursu.
 7.  

  2. Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych 

   

 8. Prace w I kategorii wiekowej są pracami plastycznymi w formie plakatu w formacie max. A3. Dopuszczalne są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
 9. W  II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa – do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
 10. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
 11. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo
  i inne sprawy związane z szatą graficzną jednak waga pracy nie może przekraczać 1 kg.
 12. Prace konkursowe muszą być opatrzone:
 13. imieniem i nazwiskiem autora wraz z podaniem wieku i klasy,
 14. dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu,
 15. imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy,
 16. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych
  w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
 17. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne.
 18. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych lub integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje
  w tej sprawie podejmowane są przez sądy konkursowe na szczeblu regionalnym.
 19. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.
 20.  

  3. Tematyka konkursu

   

  Tematy konkursu ustalone w XXXII edycji 2018/2019 dla każdej kategorii wiekowej:

   

  kategoria I        Leśne smakołyki

  kategoria II      Leśni lotnicy

  kategoria III     Formy ochrony przyrody w mojej okolicy

  kategoria IV     Las, który leczy

   

  Tematy XXXIII edycji konkursu ustalił Główny Sąd Konkursowy na podstawie propozycji zgłaszanych przez jednostki biorące udział w organizacji konkursu.

  4. Uczestnictwo w konkursie

   

  W konkursie „Mój las” mającym na celu:

 21. poszerzanie wiedzy przyrodniczo-ekologiczno-leśnej
 22. promowanie walorów przyrodniczo-turystycznych polskich lasów
 23. podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska
 24. może brać udział młodzież szkół podstawowych oraz ponad podstawowych ogólnokształcących i zawodowych.

   

  Konkurs przeprowadzony jest w czterech kategoriach wiekowych:

   

  Kategoria I       młodzież szkół podstawowych klas I – III

  Kategoria II     młodzież szkół podstawowych klas IV-VI

  Kategoria III    młodzież szkół podstawowych klas VII-VIII

  Kategoria IV    młodzież szkół ponadpodstawowych

   

  5. Postanowienia końcowe

   

  W celu zwiększenia liczby szkół uczestniczących w konkursie ustala się zasadę, że co najmniej jedna praca ze szkoły biorącej udział po raz pierwszy w konkursie, jest przekazywana do drugiego etapu.

   

  Autorzy prac - uczestnicy konkursu, mogą otrzymać nagrodę lub wyróżnienie tylko raz w konkretnej kategorii wiekowej.

   

  Wszystkie prace konkursowe zakwalifikowane do szczebla centralnego, zarówno nagrodzone jak i pozostałe nie będą zwracane autorom; zostaną przekazane
  do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, celem ekspozycji.

   

  Zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są w drodze porozumienia
  i akceptowane przez Prezydia: ZG Ligi Ochrony Przyrody i ZG SITLiD.

   

  Uczniowie biorący udział w konkursie „Mój Las” oraz opiekunowie prac biorących udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swoich danych osobowych i wizerunku na stronie internetowej organizatorów konkursu, fundatorów nagród oraz w publikacjach dotyczących konkursu „Mój las”.

   

  Uczestnicy konkursu i opiekunowie prac poprzez uczestnictwo w konkursie „Mój las” akceptują wszystkie jego warunki.

    

      

 

 

 

Zarządy okręgowe

Gdzie jesteśmy?

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 65 82, Fax: 22 828 65 80

 

Partner Strategiczny