Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe

 

 

 

REGULAMIN

Ogólnopolskiego Konkursu pt.

  „Dobre przykłady lub pomysły współpracy z Lasami Państwowymi”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Liga Ochrony Przyrody (dalej LOP) Zarząd Główny w Warszawie z siedzibą przy ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa.
 2. Konkurs odbywa się dzięki dofinansowaniu Lasów Państwowych.
 3. Celem konkursu jest promocja współpracy LOP z Lasami Państwowymi oraz promocja zrównoważonej gospodarki leśnej.
 4. W konkursie może wziąć udział każdy kto: jest pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego na udział w konkursie, zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do konkursu, wyraża zgodę i w pełni akceptuje warunki, zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w konkursie.
 5. Konkurs rozstrzygany jest bez podziału na kategorie.
 6. Tematyką konkursu jest przedstawienie dobrych przykładów współpracy z Lasami Państwowymi lub pomysłów na taką współpracę. Format konkursu jest otwarty, przyjmujemy zarówno prace pisemne, prezentacje, prace plastyczne z opisem, prace fotograficzne z opisem.
 7. Każdy uczestnik przesyła do organizatora pracę w formie elektronicznej na adres: konkurslop@lop.org.pl
 8. Pracę oceniane będą przez powołaną trzyosobową komisje. Ocenie zostanie poddane treść oraz pomysłowość pracy.
 9. Termin nadsyłania prac mija 29 grudnia 2020 r.
 10. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie nie późniejszym niż 31 grudnia 2020 r.
 11. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni e-mailowo.
 12. Dla 10 uczestników, których pracę zostaną wyróżnione, organizator przewiduje nagrody książkowe oraz roczną prenumeratę czasopisma Przyroda Polska.
 13. Szczegóły wręczenia nagród organizator ustali indywidualnie z laureatami.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych prac i wykorzystania ich w celach promocyjnych w tym do opublikowania ich na stronie internetowej LOP oraz czasopiśmie Przyroda Polska.

 

14 grudnia 2020
Ogólnopolski Konkursu pt. „Dobre przykłady lub pomysły współpracy z Lasami Państwowymi”


Aktualności i wydarzenia

Przyroda Polska

Konkursy i projekty

19 lipca 2018
Domyślna treść artykułu.   W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu