Konkursy i projekty

Przyroda Polska

Aktualności i wydarzenia

Konferencja popularnonaukowa pt. ”Ochrona ptaków na terenach zurbanizowanych”

25 października 2022

19 października na PGE Narodowym odbyła się konferencja popularnonaukowa pt. ”Ochrona ptaków na terenach zurbanizowanych” organizowana przez najstarszą organizację ekologiczną w Polsce - Ligę Ochrony Przyrody, przy wsparciu Partnera Strategicznego LOP - PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Wydarzenie rozpoczęło się przemówieniami Pawła Sałka, Prezesa Ligi Ochrony Przyrody oraz Pawła Śliwy, wiceprezesa PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

„Najważniejsze wyzwania ochrony ptaków obejmują przeciwdziałania w niszczeniu siedlisk, tworzenie nowych obszarów chronionych, ograniczanie bezpośredniej śmiertelności, tworzenie sztucznych miejsc lęgowych, przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, prowadzenie badań naukowych i monitoringu populacji, szeroko zakrojona edukacja społeczeństwa.” – tym stwierdzeniem Paweł Sałek, Prezes LOP rozpoczął konferencję.

Podczas konferencji rolę działań na rzecz ochrony ptaków wykorzystujących istniejącą infrastrukturę podkreśliła Małgorzata Golińska, główny konserwator przyrody oraz wiceminister Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Uczestnicy mieli możliwość wysłuchać wykładu na temat platform dla bociana białego na słupach energetycznych, który przeprowadził prof. dr hab. Leszek Jerzak, Zarząd Okręgu LOP w Zielonej Górze.

Pomimo kwestii problematycznych, zauważono, że dostępność słupów energetycznych przekłada się na mniejsze drapieżnictwo oraz wyższą liczbę odchowanych młodych osobników na parę. Zaprezentowano także dobre kryteria w osiedlaniu bociana białego: techniczne (wysokość, materiał), ale i biologiczne (okolica) wraz z konkretnymi wskazówkami praktycznymi.

Wskazano na konieczność współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym LOP, ze względu na skuteczność rozpoznania w terenie.

Temat napowietrznej sieci energetycznej wobec ochrony krajowej populacji rybołowa Pandion haliaetus podjął Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. Omówiony został przykład sytuacji rybołowa, w Polsce i całej Europie, z odnotowaniem zauważalnego spadku populacji tego gatunku. Zaprezentowano casus regionalny – 2 pary ptaków wraz z zaprezentowaniem wypracowanej strategii ochrony. Przytoczono także współpracę z przedsiębiorstwem energetycznym, jako ciekawostkę przedstawiono tzw. stymulację gniazdową.

 

dr Olaf Ciebiera, Prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Zielonej Górze oraz pracownik naukowy Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprezentował temat farm fotowoltaicznych i omówił ich wpływ na ptaki oraz przyrodę.

Przytoczono argumenty na większe zmiany sezonowe i dobowe w otoczeniu PV, bogatszą roślinność oraz wzrost bioróżnorodności, a jednocześnie trudności, takie jak utrata siedlisk naturalnych.

Wskazano konkretne dobre rozwiązania, które przy zakładaniu tego typu instalacji z korzyścią mogą wpłynąć na florę i faunę miejscową.

dr Marcin Bocheński z Zarządu Okręgu LOP w Zielonej Górze, adiunkt w Katedrze Ochrony Przyrody na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, podzielił się z uczestnikami konferencji wnioskami dotyczącymi oddziaływania farm wiatrowych na ptaki i przyrodę w zachodniej Polsce.

Omówiony został mechanizm energii wiatrowej i jej wpływu na przyrodę. Zauważono, że w kontekście farm wiatrowych ptaki szponiaste wymagają szczególnej troski i uwagi. Wskazano również na konieczność poszukiwania rozwiązań minimalizujących straty, tj. śmiertelność nietoperzy.

 

Problematykę ochrony i zagrożeń ptaków Polesia omówił dr hab. Grzegorz Grzywaczewski z Katedry Zoologii i Ekologii Zwierząt, Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Istotnym elementem wykładu było przedstawienie specyfiki położenia i wybranych gatunków ptaków na Polesiu. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z podejmowanym modelem ochrony ptaków. Działania naukowe i czynna ochrona, która jest realizowana w tym regionie Polski, polega m. in. na  korzystaniu z narzędzi badawczych jakimi są loggery, czyli nadajniki GPS. Zaprezentowano także model współpracy środowisk akademickich, samorządowych, oświatowych oraz społecznych, którego celem jest współdziałanie przy promocji długoterminowego projektu pt. „Wędrówki lubelskich żurawi”.

 

Przykłady dobrych praktyk w ochronie ptaków zaprezentował Janusz Wepsięć, członek Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody. Przedstawił realizowane przez siebie akcje, takie jak: wieszanie koszy dla uszatek, pielęgnacja drzew, na których znajdują się bocianie gniazda, rozwieszanie budek lęgowych oraz inne nieskomplikowane działania, których podjęcie wspiera obecność ptaków na terenach miejskich - potencjalnie niesprzyjających.

Dodał, że regularnie rozdawane są budki dla ptaków, a dzięki pozyskiwanym dofinansowaniom do takich działań cyklicznie są zapraszani mieszkańcy większych i mniejszych miejscowości.

Podkreślił, że czynna ochrona, jak np. wykaszanie traw w koloniach mew, tworzenie ścieżek przyrodniczych czy regularna edukacja w szkołach i przedszkolach to droga do budowania świadomości i aktywizowania społeczeństwa.

 

Ochrona ptaków w PGE Polskiej Grupie Energetycznej – Prezentacja Partnera Strategicznego przybliżył Karol Łukasik, PGE Dystrybucja oraz Marcin Poznan, PGE Baltica

 

Konferencję zakończyła dyskusja panelowa dotycząca dobrych praktyk ochrony ptaków w energetyce

W wymianie doświadczeń uczestniczyli eksperci:

Adam Jaworski, Bioseco

Kazimierz Walasz, Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne

Kamil Piwowarczyk, Stowarzyszenie Szansa dla Bociana

mgr inż. Sławomir Sielicki, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt "SOKÓŁ"

W konferencji uczestniczyło około 170 osób, w tym m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Parków Krajobrazowych, Nadleśnictw oraz członkowie Ligi Ochrony Przyrody.

 

Wszystkie fotografie, autorstwa Wojciecha Mędrzaka.

 

 

 

Zarządy okręgowe

Gdzie jesteśmy?

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 65 82, Fax: 22 828 65 80

 

Partner Strategiczny