Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 81 71, Fax: 22 828 65 80

 

Gdzie jesteśmy?

Zarządy okręgowe

 

 

 

Informacje dla uczniów, zakwalifikowanych do etapu Okręgowego XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej:

 

- jedyną formą przystąpienia do etapu okręgowego jest wykonanie i przesłanie w terminie do 8 maja br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres KW OWE, pracy badawczej na jeden z tematów – tematy będą podane na stronie OWE oraz LOP dnia 17 kwietnia br.

- praca ma być przygotowana w powerpoincie  (objętość 30-40 slajdów), zawierać bibliografię (aktualna literatura, a nie tylko odnośniki do stron internetowych), własne grafiki, zdjęcia oraz ewentualne filmy wykonane np. telefonem komórkowym.

- pracę na płytach CD lub pendrive (wskazane są 2 kopię) należy przesłać wyłącznie listem poleconym, adresowanym na osobę wskazaną w danym województwie pośród członków KW Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

- do pracy należy dołączyć oświadczenie ucznia/rodzica/opiekuna prawnego o samodzielnym wykonaniu pracy badawczej

- przesłana praca powinna zawierać na osobnej kartce następujące dane:

  • Imię i nazwisko
  • Datę i miejsce urodzenia
  • Klasę, jej profil, pełną nazwę i adres szkoły
  • Imię i nazwisko opiekuna merytorycznego
  • Adres do korespondencji, nr tel., adres e-mail

- prace zostaną ocenione przez dotychczasowe Jury w każdym województwie według jednolitych kryteriów przesłanych Wojewódzkim Komitetom przez Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Każda z prac zostanie oceniona przez minimum dwóch Członków Jury – ostateczna ocena będzie średnią z przyznanych przez sprawdzające osoby punktów.

- Autorzy najlepszych siedmiu prac z każdego województwa staną się jego reprezentacją na zdalny finał centralny XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Odbędzie się on: część pisemna – 4 czerwca br., część ustna – 5 czerwca br. w trakcie Międzynarodowego Dnia Ziemi. O szczegółach przeprowadzenia finału centralnego wszyscy zakwalifikowani uczniowie (112 osób) zostaną poinformowani indywidualnie.

- tytuł finalisty OWE zostanie przyznany po sprawdzeniu testu pisemnego, najlepsza 10 spośród 112 uczniów, po przeprowadzonej części ustnej, uzyska tytuł laureata XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

 

12 kwietnia 2021
Informacje o kolejnych etapach XXXVI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Aktualności i wydarzenia

Przyroda Polska

Konkursy i projekty