Konkursy i projekty

Przyroda Polska

Aktualności i wydarzenia

Etap Okręgowy XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

29 kwietnia 2020

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530), polegającym m.in. na uregulowaniu kwestii związanych z organizacją konkursów, olimpiad i turniejów, wprowadzone zostały następujące rozstrzygnięcia:

 1. w roku szkolnym 2019/2020 regulaminy konkursów mogą być zmienione w ciągu roku szkolnego, w szczególności w zakresie liczby stopni konkursu, warunków uzyskania wyróżnień i tytułów laureata lub finalisty konkursu;
 2. od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od 26 marca br., olimpiady i turnieje są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy.

W związku z powyższym Główny Komitet Olimpiady Wiedzy Ekologicznej przyjął innowacyjną formę przeprowadzenia etapu okręgowego XXXV edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, tym samym dostosowując się do powyższych przepisów MEN, wskazujących konieczność przeprowadzenia dwóch etapów eliminacji. Propozycja nowej formy eliminacji okręgowych i wyłonienia finalistów zostały zaakceptowane przez MEN.

 

Zasady przeprowadzenia etapu okręgowego XXXV edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

 

  1. Wszyscy chętni uczniowie zakwalifikowani do etapu okręgowego, który miał się odbyć 25 kwietnia br. przygotują samodzielną pracę badawczą na następujący temat:

„Oceń i wskaż, która dziedzina ochrony środowiska w miejscu Twego zamieszkania, wymaga pilnych działań oraz podaj praktyczny plan naprawczy, zmierzający do korzystnych zmian.”

  1. Praca ma być przygotowana w programie Power Point w następujący sposób:
 1. objętość 30-40 slajdów,
 2. powinna zawierać bibliografię (aktualna literatura, a nie strony internetowe),
 3. powinna zawierać własne grafiki, zdjęcia oraz ewentualne filmy, wykonane np. telefonem komórkowym.
  1. Pracę należy przesłać z formularzem zgłoszeniowym zawierającym dane personalne i kontaktowe uczestnika etapu okręgowego, czyli:
 1. imię i nazwisko,
 2. data i miejsce urodzenia,
 3. klasa, jej profil, pełna nazwa i adres szkoły,
 4. adres do korespondencji, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,
 5. imię i nazwisko opiekuna merytorycznego (nauczyciela).

4. Zgodnie ze wskazaniem MEN do pracy należy dołączyć następujące oświadczenie podpisane przez:

a) pełnoletniego ucznia:

„Oświadczam, iż praca badawcza pt. ………………..…… została wykonana przeze mnie samodzielnie.”

b) rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego:

„Oświadczam, iż praca badawcza pt. ……………….…… została wykonana samodzielnie przez moją córkę/syna …………………….”

  1. Pracę należy zapisać na płytce CD i przesłać wyłącznie listem poleconym do Komitetu Wojewódzkiego OWE.(tu należy podać na jaki adres i osobę!)
  2. Terminem granicznym nadsyłania prac do Komitetu Wojewódzkiego OWE jest 21 maja 2020 r. ( decyduje data stempla pocztowego).
  3. Prace zostaną ocenione przez Wojewódzki Komitet OWE według jednolitych kryteriów przygotowanych przez Główny Komitet OWE.
  4. Autorzy najlepszych siedmiu prac z każdego województwa otrzymają tytuł finalisty XXXV OWE.
  5. Zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty z datą Światowego Dnia Ochrony Środowiska przesłane będą każdemu finaliście listem poleconym, na adres do korespondencji podany w formularzu zgłoszenia pracy.

 

 

 

 

Zarządy okręgowe

Gdzie jesteśmy?

Liga Ochrony Przyrody

ul. Tamka 37/2, 00-355 Warszawa

email: zg@lop.org.pl,

tel: 22 828 65 82, Fax: 22 828 65 80

 

Partner Strategiczny