Reklama

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej istnieje już od 29 lat i ma ugruntowaną pozycję w sferze popularyzacji wiedzy prośrodowiskowej oraz kształtowaniu właściwych postaw młodego pokolenia Polaków wobec otaczającej nas przyrody. Jest ona olimpiadą interdyscyplinarną, łączącą treści programów takich jak : biologia, geografia, chemia, fizyka. Bloki problemowe obejmują : ekologię klasyczną, wody i ich ochronę, gleby i ich ochronę, gospodarkę rolną i leśną, żywność i zdrowie, ochronę przyrody, powietrze i jego ochronę, odpady, rekultywację, promieniowanie, hałas oraz zagadnienia prawne i gospodarcze związane z ochroną środowiska w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem aktualności zawartych w czasopismach, audycjach i programach radiowych, telewizyjnych.

Olimpiada ta adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów, a szczególnie cieszy nas systematycznie wzrastający udział uczniów takich szkół jak: górnicze, mechaniczne, elektroniczne, samochodowe, chemiczne, rolnicze, leśne, gastronomiczne, medyczne, ekonomiczne. Musza oni wykazać się wyjątkową aktywnością i samodzielnością w poznawaniu tej problematyki, która z racji profilu szkoły nie ma odzwierciedlenia w programach nauczania. 
Od 1993r została ona afiliowana przy SGGW jako placówce merytorycznej i zarejestrowana w rejestrze stałych konkursów i olimpiad. Aktualnie 60 uczelni wyższych przyznaje corocznie finalistom szczebla centralnego i laureatom indeksy na kierunki przyrodnicze z całkowitym lub częściowym pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Jednocześnie 19 uczelni w uznaniu głębokiej wiedzy uczestników, przyznaje indeksy na podobnych zasadach już laureatom eliminacji stopnia wojewódzkiego. 
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych edycji Olompiady i spraw z nią związanych umieszczane są na oficjalnej stronie OWE: www.ekoolimpiada.pl

Osoba do kontaktów odnośnie merytorycznych spraw dotyczących olimpiady:

Pani dr Małgorzata Falencka-Jabłońska tel. (22) 715 04 13 lub (22) 715 05 63

 

Klucz odpowiedzi etapu podstawowego XXIX OWE

Klucz odpowiedzi dogrywki etapu podstawowego XXIX OWE

 

Regulamin OWE do pobrania

Dane kontaktowe do Wojewódzkich Komitetów TUTAJ

Wykaz uczelni i kierunków, na które laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekologicznej mają wstęp bez egzaminów lub są zwolnieni z egzaminu(ów) TUTAJ

HARMONOGRAM XXIX, XXX i XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Informacja o książkach ufundowanych przez Wydawnictwo Rebis dla laureatów finału centralnego XXVIII edycji Olimpiady TUTAJ

Laureaci finału XVIII OWE

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej dofinansowuje "Organizację i przeprowadzenie w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 Olimpiady Wiedzy Ekologicznej."

alt