Reklama
XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Wykaz uczelni i kierunków, na które laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekologicznej mają wstęp bez egzaminów lub są zwolnieni z egzaminu(ów)

Skróty: L – laureat zawodów stopnia centralnego (10 osób biorących udział w II części zawodów, czyli części ustnej),

            F – finalista zawodów stopnia centralnego (pozostali uczestnicy zawodów stopnia centralnego biorący udział tylko w części pisemnej)

 

Lp.

Nazwa i adres uczelni

Wydziały i kierunki

Czas

1

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 WARSZAWA

(L, F) są przyjmowani na I rok studiów.  Komisja rekrutacyjna wpisuje do protokołu maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania.

Uwaga: zaświadczenie jest ważne w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i w roku następnym.

2011/12

do

2013/14

2

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, ul. W. Pola 2,  35-959 RZESZÓW

(L, F) na I rok studiów są  przyjmowani z pominięciem obowiązującej procedury kwalifikacyjnej.

Na kier.:inżynieria środowiska, ochrona środowiska, inżynieria materiałowa, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa,technologia chemiczna,bezpieczeństwo wewnętrzne,finanse i  rachunkowość ,logistyka, stosunki  międzynarodowe, zarządzanie

2013/14

do

        2016/17

3

Politechnika Białostocka, ul.Wiejska  45 a, 15-351  BIAŁYSTOK

( L i F )  olimpiad będą przyjmowani na I rok studiów z pominięciem konkursu świadectw, z uprawnień tych mogą korzystać uczestnicy olimpiad stopnia centralnego tylko w tym roku , w którym zdawali egzamin maturalny

bezterminowo

 

 

 

4

 

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 BYDGOSZCZ

(L i  F )Na I rok studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego są  przyjmowani. Zwolnienie nie dotyczy sprawdzianu uzdolnień kierunkowych przewidzianych na niektórych  kierunkach studiów. 

(L, F) przyjmowani są w pierwszej kolejności zgłoszeń do 20% planowanej liczby miejsc dla kierunku.

2009/10

do

2014/15

5

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie -Kortowie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10-957 OLSZTYN

 

(L, F):  biologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, inżynieria środowiska, rolnictwo, rybactwo, zootechnika, architektura krajobrazu (wyłącznie kandydaci, którzy złożyli egzamin praktyczny z wynikiem pozytywnym), bioinżynieria produkcji żywności, akwakultura i bezpieczeństwo żywności, inż. i systemy gospod. rolniczego.

2009-11

do

bezterminowo

 

  

6

Akademia Humanistyczna im. A.Gieysztora, ul. Daszyńskiego17 06-100 PUŁTUSK

 

(  L i F ) będą przyjmowani na wszystkie kierunki studiów.

2012/13

do

2014/15

7.

Politechnika Koszalińska, ul. Raclawicka 15/17, 75-620  KOSZALIN

( L i F) są przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na następujące kierunki studiów : Inżynieria Środowiska , Ochrona Środowiska , Pedagogika

 

2011/12

do

2014/15

8.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im.J.J.Śniadeckich, ul. Ks. A.Kordeckiego 20, 85-225 BYDGOSZCZ

Na  kierunki : rolnictwo, zootechnika, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, architektura krajobrazu – na  I rok studiów dziennych jednolitych magisterskich i inż. oraz zaocznych przyjmowani będą ( L i F) (około 30 % limitu)

 

 

   

2012/13

do

2013/14

9

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Al. Mickiewicza 30, 30-059 KRAKÓW

(L, F)   

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii – kierunek: Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Geologia; Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.  Wydz.Inżynierii Metali i informatyki przemysłowej-kier. Metalurgia i Inżynieria materiałowa

Wydz. Geologii i Geofizyki i Ochrony  Środ.-  kier .Geofizyka, Górnictwo i Geologia, Inżynieria Środowiska,Ochrona  Środowiska,Turystyka i Rekreacja.  Wydz. Geodezji Górniczej i Inż. Środ.- kier. Inżynieria Środowiska.

 Wydz. Odlewnictwa-kier.- Metalurgia.  Wydz.Metali Niezależnych - wszystkie kierunki studiów. Wydz. Paliw i Energii –kier.Technologia Chemiczna. Międzywydziałowa Szkoła Energ.-kier.Energetyka. Między.Szkoła Inżynierii Biomedycznej – kier. Inżynieria Biomedyczna.

 

 

2012/13

do

2014/15

10

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 WARSZAWA

L – na kierunki:  psychologia

L i F na kier.  ochrona środowiska,  pedagogika ,stosunki  międzynarodowe, biologia, inżynieria środowiska.

2012/13

do

2014/15

11

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, ul.Przyjaźni 1, 62-510 KONIN

(L, F,) są  zwolnieni z konkursu świadectw na kierunki: zarządzanie, turystyka i rekreacja, pedagogika, praca socjalna wychowanie fizyczne, fizjoterapia, architektura wnętrz. Otrzymują maksymalną liczbę punktów przewidzianą w postępowaniu  kwalifkacyjnym, bez względu na wyniki egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów kwalifikacyjnych.

 

2011/12

do

2014/15

12

Politechnika Warszawska, Pl. Politechniki 1,  00-661 WARSZAWA

(L, F) są  przyjmowani na  I rok studiów poza procedurą klasyfikacyjną na kier.Administracja ,Inżynieria Środowiska, Bezpieczeństwo Narodowe, Ochrona Środowiska  oraz  Transport.

2012/13

do

2014/15

13

Uniwersytet Opolski, ul. Oleska 48,  45-951 OPOLE

(L,F) są przyjmowani na kier.: ochrona środowiska, architektura krajobrazu,psychologia                                                                              

 

 

2012/13

do

2014/15

14

Politechnika Łódzka, ul. Ks. Skorupki 6/8, 90-924 ŁÓDŹ

Nowa Uchwała Senatu Politechniki Łódzkiej wprowadza zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego dla laureatów etapu centralnego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. 

 

bezterminowo

 

 

15

 

Politechnika Opolska, ul. St. Mikołajczyka 5,  45-233 OPOLE

 

(L, F) przyjmowani są na kierunek:  inżynieria środowiska, zarządzanie, ekonomia, europeistyka

 

 

 

 2013/14

do

2015/16

16

Uniwersytet Przyrodniczy, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 POZNAŃ

 

( L i F ) ochrona środowiska,   inżynieria środowiska, ekoenergetyka, gospodarka przestrzenna,  turystyka i rekreacja

2012/13

do

2014/15

17

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, ul. Piwna 3, 87-800 WŁOCŁAWEK

 

 

(L,F) będą przyjmowani na studia bez postępowania kwalifikacyjnego

 

 

2013/14

 

 

18

Uniwersytet Zielonogórski, Al. Wojska Polskiego 69, 65-762 ZIELONA GÓRA

 

(L, F) bez postępowania kwalifikacyjnego są przyjmowani na kierunki: biologia, ochrona środowiska,  architektura i urbanistyka. Na kierunek arch. i  urb. są  zobowiązani przystąpić do egzaminu praktycznego

2012/13

do

2014/15

19

Uniwersytet w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 BIAŁYSTOK

Na kier. Biologia (L i F ), kier. Pedagogika (L, F), kier. Ochrona Środowiska (L, F) są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego

2011/12

do

2014/15

20

Uniwersytet Pedagogiczny KEN, ul. Podchorążych 2,  30-084 KRAKÓW

 

(L, F):  biologia , fizyka, ochrona środowiska.

 

2013/14

do

2016/17

21

Uniwersytet A. Mickiewicza  w Poznaniu, 61-614 POZNAŃ, ul.Wieniawskiego 1

 

(  L  ) kier.:Biotechnologia  i  Bioinformatyka . ( L i F ) kier.Biologia – spec. ekologia i zarządzanie zasobami przyrody, kier. Ochrona Środowiska, kier. Ochrona Środowiska – spec. hydrobiologia i ochrona wód.

 

bezterminowo

22

Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Fordońska 120, 85-739 BYDGOSZCZ

 

(L, F) zostaną zwolnieni z rekrutacyjnej rozmowy kwalifikacyjnej oraz z opłaty wpisowego na studia inżynierskie na kierunku ochrona środowiska - wszystkie specjalności.

 

bezterminowo

23

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Grunwaldzka 137, 82-300 ELBLĄG

 

(L, F) przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów na kier. ochrona środowiska – spec. inżynieria ekologiczna.

 

2012/13

do

2014/15

24

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 TARNÓW

 

L i F  szczebla centralnego są przyjmowani z pominięciem procedur  kwalifikacyjnych na kierunki : Chemia – specj.Chemia Stosowana, Ochrona Środowiska .

 

 

2013/14

 

 

25

Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12,, 40-007 KATOWICE

(L, F) na kier.: geografia, geologia, kier. biologia i ochrona środowiska.Teologia – spec.,nauczycielska i ogólna. Nauki o rodzinie. Informacje naukowe. Bibliotekoznawstwo. Biotechnologia. MISMP. (F)Pedagogika – Cieszyn. Unikalna oferta VIP dla L i F - możliwość prowadzenia indywidualnego toku studiowania – ITS.

2013/14

do

2015/16

26

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 WARSZAWA

(L) ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów w SGGW stacjonarnych lub niestacjonarnych będą zwolnieni w całości z postępowania kwalifikacyjnego na kierunki: biologia, inżynieria środowiska, leśnictwo, ogrodnictwo, rolnictwo, zootechnika, technologia energii odnawialnej, towaroznawstwo. Z uprawnień tych mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania matury.

2012/13

do

2014/15

27

Uniwersytet  Przyrodniczy, ul. Akademicka 13,  20-950 LUBLIN

 

 

(L, F) przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów na I rok studiów kier.:   biotechnologia ,biologia , ochrona środowiska  ,bezpieczeństwo i higiena pracy

 

2012/13

do

2014/15

28

Uniwersytet  Ekonomiczny  w Poznaniu, Al. Niepodległości 10,  60-967 POZNAŃ

(L, F) ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na  kierunki: towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji,gospodarka przestrzenna -    otrzymują maksymalną liczbę punktów z przedmiotu kierunkowego. Warunkiem otrzymania     przywileju jest przekazanie do Uczelni listy laureatów i finalistów przez komitet organizacyjny olimpiady lub odpowiedni zapis na świadectwie dojrzałości w przypadku kandydatów, którzy zdawali nową maturę. Prawo do otrzymania maksymalnej liczby punktów przysługuje tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości niezależnie od roku uzyskania dyplomu laureata bądź finalisty.

2013/14

do

2013/14

 

29

Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80 - 952  GDAŃSK

(L, F)  kierunki : Chemia, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, ochrona środowiska (studia w języku angielskim ), technologia chemiczna, technologia ochrony środowiska.

2013/14

do

2015/16

 

 

30

 

 

Politechnika Śląska, ul. Akademicka  2a, 44-100 GLIWICE

 

( L , F ) Biotechnologia (Ra  u), Makrokierunek : Automatyka i Robotyka , Budownictwo, Biotechnologia RCH,Chemia,Inżynieria chemiczna i procesowa,Makrokierunek :Technologia i inżynieria chemiczna (w j.angielskim) Górnictwo i Geologia, Technologia chemiczna,  Informatyka przemysłowa, Zarządzanie i inżynieria produkcji,Mechanika i budowa maszyn (RIE), Inżynieria bezpieczeństwa (RG), Mechatronika (RG), Ochrona  środowiska, studia międzykierunkowe: Automatyka i Robotyka (RMT), Mechanika i budowa maszyn (RMT),Mechatronika (RMT), Zarządzanie i inżynieria produkcji ( RM),Zarządzanie i inżynieria produkcji (RMT),Makrokierunki : Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach, Nanotechnika i technologia procesów materiałowych, Metalurgia.

 

 

 

 

2012/13

do

2014/15

31

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki, ul. Warszawska 24,  31-155 KRAKÓW

 

 (L, F ) przyjęcie bez postępowania kwalifikacyjnego na kier. studiów: inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, ochrona środowiska, biotechnologia, energetyka ( W M), chemia budowlana, zarządzanie i inżynieria produkcji, nanotechnologia, nanomateriały ( WTCh ).

 

 

 

2013/14

do

2015/16

32

Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 33-300 NOWY SĄCZ, ul.Staszica 1

 

(L i  F) są przyjmowani na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kier. zarządzanie i inżynieria produkcji.

 

2013/14

33

Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 1a,  80-952 GDAŃSK

 

(L): biotechnologia, (L, F): biologia, oceanografia, geografia, ochrona środowiska, przyroda, gospodarka  przestrzenna

2012/13

do

2014/15

34

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Plac M.Curie Skłodowskiej 5, 20–031 LUBLIN

 

(L i F) są przyjmowani na I rok studiów bez postępowania kwalifikacyjnego  na kier.: biotechnologia   

 

2013/14

do

2015/16

 

 

 

35

 

 

 

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania

ul. Wawelska 14,

02-061 WARSZAWA

 

 

 

 

(  L i F )  Wydział Ekologii – kier. ochrona środowiska

 

 

 

 

2013/14

36

Wszechnica Mazurska w Olecku

Pl. Zamkowy 5,  19-400 OLECKO

 

(L, F) przyjmowani są z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na kier. ochrona środowiska.

 

bezterminowo

37

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu

ul. Zubrzyckiego 6,  26-600 RADOM

 

 

(L, F) stopnia centralnego - przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego na  I rok studiów.

 

2011/12

do

 

2013/14

38

Politechnika Radomska im. K. Pułaskiego

ul. J. Malczewskiego 29,

26-600 RADOM

 

(  F  )  Energetyka, Mechanika i budowa maszyn, Fizjoterapia, Pielęgniarstwo,

 

Turystyka  i  rekreacja.

 

2012/13

do

2014/15

39

Uniwersytet  Ekonomiczny

im. Karola Adamieckiego

ul. 1 Maja 50, 40-287 KATOWICE

 

(L) i (F) na podstawie złożonych wymaganych dokumentów przyjmowani są na I rok studiów na dowolny kierunek

w ramach limitów miejsc ustalanych dla poszczególnych kierunków studiów. Z uprawnień  (L, F) mogą korzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu (L) lub (F).

 

2012/13

do

2013/14

40

Zachodniopomorski Uniwersytet

Technologiczny w Szczecinie

Al. Piastów 17

70 – 310 SZCZECIN

 

( L i F ) uzyskują maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji i plasowani są na pierwszych miejscach kwalifi-

-kowanych do przyjęcia. Na kier. Biologia, Biotechnologia, Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Ogrodnictwo,Rybactwo,

Technika rolnicza i leśna, Towaroznawstwo, Inżynieria chemiczna i procesowa, Bioinformatyka, Eksploatacja mórz i oceanów, Gospodarka odpadami i rekultywacja,  Zootechnika,  Gospodarka przestrzenna,  Inżynieria środowiska,  Mikrobiologia stosowana, Technologia żywności i żywienia człowieka, Turystyka i rekreacja.  

 

2013/14

do

2015/16

 

41

Katolicki Uniwersytet    Lubelski Al.Racławickie 4

 20-950 LUBLIN

(L, F) Ochrona środowiska,  nauki o rodzinie, edytorstwo, historię, historię sztuki ,filologię polską , filologię.klasyczną, filologię romańską, filologię słowiańską, krajoznawstwo i turystykę kulturową, wiedzę o teatrze,filozofię,etykę,filozofię

 przyrody i przyrodoznawstwo ,naukoznawstwo, retorykę stosowaną

 

2013/14

2015/16

 

42

 

Uniwersytet Przyrodniczy

ul. K. Norwida 25/27

50-375 WROCŁAW

Na wymienione kierunki:( L ) Architektura krajobrazu (obowiązuje egzamin z rysunku odręcznego), Budownictwo, Gospodarka przestrzenna, Inżynieria środowiska, Inżynieria i Gospodarka wodna,   Na kier.: ( F) Rolnictwo, Biologia, Zootechnika, Ogrodnictwo, Ochrona środowiska, Inżynieria bezpieczeństwa, Odnawialne źródła energii i Gospodarka odpadami, Zarządzanie i Inżynieria produkcji.  Ekonomia  z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego będą przyjmowani na I rok studiów laureaci stopnia centralnego  ( L )

(L i F ) Medycyna roślin, Technika rolnicza i leśna, Bezpieczeństwo żywności

 

2013/14

 

 

43

Uniwersytet Jagielloński

ul. Gołębia 11

31-007 KRAKÓW

(L i  F ) biologia – jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia

 

Zaświadczenie Komitetu Głównego Olimpiady jest ważne przez okres 3 lat od daty wydania.

2011/12

 

2013/14

    44

 

      

Akademia Podlaska

Ul.3 Maja 54

08-110  SIEDLCE

 

 

(L) biologia, rolnictwo, zootechnika, turystyka i rekreacja, bioinżynieria produkcji żywności – na I rok studiów są

na studia dzienne, zaoczne i wieczorowe

2012/13

do

2014/15

 

 

 

45

 

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65,  90-131 ŁÓDŹ

 

(L i F)Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze, Wydz.Geogr.- geografia, turystyka i rekreacja gospodarka przestrzenna,Wydz.Fiz.-fizyka ,informatyka  ,Wydz.Chem.-chemia, Wydz.Fil.-filologia polska  .Na wszystkie kierunki na wydziałów: Ekonomiczno-Socjologicznego, Biologii i Ochrony Środowiska,oraz Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 

 

2012-2013

do

2014/15

 

 

46

Uniwersytet   imJ.Kochanowskiego

 w  Kielcach

ul. S. Żeromskiego 5,  25-363 KIELCE

 

 

(L, F ) ochrona środowiska

 

     2012/13

do

2214/15

47

Uniwersytet Rolniczy

Al. A. Mickiewicza 21

  31-120 KRAKÓW

 

(L, F)  ochrona środowiska, rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, architektura krajobrazu

2012/13

do

2014/15

 

48

Uniwersytet Warszawski

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 WARSZAWA

(L)    maksymalną liczbę punktów możliwych do  zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują, kier.: biologia, biotechnologia, ochrona środowiska , geografia, gospodarka przestrzenna, uropeistyka, matematyka,      zastosowanie fizyki w biologii  i   medycynie a (F )zwolnieni są  z biologii,  filologia polska ,filologia spec.bałtystyka, socjologia,stosowane nauki społeczne, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe,   (L i  F) praca socjalna ,(Li F)  geologia ,(L i F) filologia klasyczna, (L) stosunki międzynarodowe,

(F) bioinformatyka i biologia systemów - zwolnieni z biologii,(L) międzywydziałowe studia ochrony środowiska a (F) zwolnieni z biologii lub z geografii, (L)stosunki międzykierunkowe,(F)zwolnieni z biologii

Uwaga : Olimpijczycy są przyjmowani na studia stacjonarne,  zaoczne i  wieczorowe.

 

2012/13

do

2014/15

49

Akademia im.Jana Długosza

w Częstochowie,  ul. Waszyngtona 4/8,

42-200 CZĘSTOCHOWA

 

(L) i (F) są  przyjmowani na I rok studiów bez postępowania kwalifikacyjnego na  kier. Pedagogika,

Ochrona  środowiska, Praca  socjalna, turystyka rekreacja, wychowanie fizyczne .

 

2012/13

 

2014/15

 

50

Państwowa Wyższa

Szkoła Zawodowa w Legnicy

ul. Sejmowa 5a, 59-200 LEGNICA

 

(L, F):  Ochrona Środowiska, Turystyka i rekreacja .

2012/13

do

2014/15

51

 

Pomorska Akademia

 Pedagogiczna w Słupsku

Ul.Arciszewskiego 22a

  76-200 SŁUPSK

 

(L, F) na kierunkach: biologia, geografia- kształtowanie i ochrona środowiska. (L, F) są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego. Okres ważności dokumentu będącego podstawą do korzystania z w.w. uprawnień nie może przekroczyć 3 lat.

 

2012/13

do

2014/15

52

Politechnika Lubelska

ul.Nadbystrzycka 38D 20-618-LUBLIN

 

( L i F ) z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjęci będą na kierunek studiów

Inżynieria  Środowiska , Ochrona Środowiska, Fizyka Techniczna

2013/14

do

2015/16

 

53

 

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Rejtana 16c,  35-959 RZESZÓW

 

(L, F) są przyjmowani z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego na następujące kierunki studiów : Biologia, Biote

-chnologia,   Pedagogika, Architektura Krajobrazu, Nauki o rodzinie, Ochrona środowiska

 

 

2012/13

do

2014/15

 

 

 

54

 

Warszawski Uniwersytet

           Medyczny

Ul. Żwirki i Wigury 61

 02-091 WARSZAWA

 

(L i F ) są już od kilku lat uwzględniani w rekrutacji na studia na kierunku, którego program wykorzystuje specyfikę zakresu merytorycznego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Bliższych informacji udziela prof. dr hab.n. med.Marek Kulus. Tel. 22 57-20-109.

 

 

 

 

 

2010/11

do

2014/15

 

         

 

                              

Stan na dzień 24 03 2013 r..

 

            Ze względu na fakt, iż uczelnie nie zawsze informują indywidualnie komitety główne olimpiad przedmiotowych o uchwałach w sprawie przyznania określonych uprawnień finalistom i laureatom danej olimpiady przedmiotowej ( pomimo wysyłania indywidualnych pism przez GK OWE ), a także ze względu na to , iż wiele wydziałów uczelni przyznaje uprawnienia na kierunki, którymi mniejsza ilość uczestników OWE mogłaby być zainteresowana.

NALEŻY ZAWSZE PYTAĆ W DZIEKANACIE INTERESUJĄCEGO WAS WYDZIAŁU UCZELNI O EWENTUALNE UPRAWNIENIA NADANE.

            Umieszczenie informacji w powyższej tabeli oznacza, iż dana uczelnia / wydział potwierdziły uprawnienia finalistom i laureatom OWE.
Jednakże brak danego kierunku w powyższej tabeli nie musi oznaczać braku takich uprawnień – może jedynie oznaczać brak oficjalnego ich potwierdzenia przez  senat / dziekanat danej uczelni.